Privacy and Disclaimer

DISCLAIMER PANNING JOE B.V. (1 mei 2018 versie 1.3)

Noot voor de Gebruiker

DEZE DISCLAIMER IS VAN TOEPASSING OP DE WEBSITE(S) VAN PANNING JOE B.V. LEES DEZE DISCLAIMER VOLLEDIG EN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DE WEBSITE(S) VAN PANNING JOE B.V.

Het bedrijf

De informatie op de website(s) van Panning Joe (hierna te noemen: Website) is samengesteld door Panning Joe B.V. (hierna te noemen: Panning Joe). Panning Joe levert hardware, software, diensten en daaraan gelieerde aanvullende services. Pannig Joe is nadrukkelijk geen financiële dienstverlener of adviseur of belegger. Panning Joe is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61556599.

Eigen gebruik onder voorwaarden

Door gebruik te maken van de Website verklaart u akkoord te gaan met alle onderstaande voorwaarden en bepalingen die gelden ten aanzien van het gebruik. Het gebruik van de Website is uitdrukkelijk bestemd voor eigen gebruik.

De Website

Panning Joe heeft de informatie op deze Website met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan Panning Joe niet instaan voor de actualiteit, de juistheid en de volledigheid van de informatie. Panning Joe geeft met de Website informatie over haar producten, diensten en services. Deze producten, diensten en services kunnen veranderingen ondergaan en zonder mededeling vooraf worden gewijzigd. De informatie op de Website is op geen enkele wijze een (financieel) advies, aanbod, reclame, uitnodiging of aanmoediging om te beleggen en evenmin een aanbeveling om beleggingstransacties uit te voeren of andere financiële instrumenten te gebruiken of te kopen of verkopen.

Websites van derden

Hyperlinks op de Website naar websites van derden en naar social media betekenen niet dat Panning Joe instaat voor de producten of diensten of service of informatie die op of via die websites van derden en social media worden aangeboden of besproken. Panning Joe heeft de informatie, software, producten, diensten of services op dergelijke websites van derden niet gecontroleerd en sluit derhalve iedere aansprakelijkheid uit voor direct of indirecte schade die ontstaat door gebruik van dergelijke websites.

Geen zienswijze

Alle meningen, verklaringen of voorstellingen van zaken die op de Website worden gegeven vormen niet noodzakelijkerwijs een reflectie van de zienswijze van Panning Joe.

Geen totstandkoming relatie

Toegang tot de Website en/of het gebruik van de informatie doet geen enkele relatie tussen Panning Joe en u tot stand komen. Bovendien heeft Panning Joe geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van enige gebruiker van de Website; met name zal er geen overeenkomst voor informatieverstrekking tot stand komen.

Aansprakelijkheid

Panning Joe wijst nadrukkelijk te allen tijde elke aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge van toegang tot en/of gebruik van deze Website af. Panning Joe biedt geen enkele garantie inzake de actualiteit, juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die op de Website is gepubliceerd. Panning Joe aanvaardt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid. Panning Joe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid inzake de informatie op websites of social media van derden die via de website van Panning Joe te bereiken zijn.

Privacyverklaring

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens verwijst Panning Joe u naar het privacy beleid op deze webpagina.

Intellectueel eigendomsrecht

De intellectuele eigendomsrechten op de Website en de informatie, zoals handleidingen en instructies, behoren toe aan Panning Joe. Behoudens persoonlijk en niet commercieel gebruik mogen de informatie en/of andere delen van de Website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij middels hyperlink verwijzing, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Panning Joe. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan informatie of onderdelen van de Website te openbaren in online netwerken of discussiefora. Zakelijk gebruik is alleen toegestaan na toestemming van Panning Joe.

Nederlands recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Enig geschil met betrekking tot deze disclaimer zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

Doetinchem, 1 mei 2018 DICLAIMER PANNING JOE B.V. (1 mei 2018 versie 1.3)